Over

Het Fries Fonds Achterstandswijken (FFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken in de provincie Friesland.  Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het FFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd.

Het fonds is onderdeel van het landelijk achterstandsgebiedenbeleid. Dat beleid bestaat uit twee onderdelen: enerzijds een toeslag op het inschrijftarief voor verzekerden uit achterstandsgebieden en de vorming van stedelijke/regionale fondsen, van waaruit decentraal activiteiten kunnen worden gefinancierd die (op een blijvende wijze) bijdragen aan vermindering van de werkdruk en aan verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de achterstandsgebieden. De regionale fondsen worden gevuld door afdrachten van de zorgverzekeraars. De hoogte van die afdracht wordt bepaald door het aantal verzekerden in de achterstandsgebieden in die stad/regio.

Wat een achterstandsgebied is, wordt in principe elke vier jaar door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgesteld op basis van een herijkingsonderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). De huidige indeling van de achterstandswijken in Friesland vind je hier.

Het fonds wordt beheerd door het stichtingsbestuur van FFA, bestaande uit vertegenwoordigers van de huisartsen uit de regio. Dit bestuur stelt jaarlijks een jaarplan vast, op grond waarvan activiteiten worden gefinancierd. In het jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten zijn gerealiseerd.

De coördinatie van het fonds is gedelegeerd aan ROS Friesland evenals de administratie.

Overzicht mogelijkheden FFA

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartspraktijken in achterstandswijken in Friesland vind u hier. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram